honlap fejléc kép

Képzési és kimeneti követelmények

1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: vezetői készségek és kompetenciák fejlesztése szakirányú továbbképzési szak

2. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: vezetői készségekkel és kompetenciákkal fejlesztett szakember

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: bölcsészettudomány

4. A felvétel feltételei: Alapképzésben, illetve a főiskolai képzésben szerzett oklevéllel rendelkezik.

5. A képzési idő, félévekben meghatározva: 4 félév.

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

  Az intézmény által ajánlott mintatantervben az egyes félévek kreditértéke:
  1. félév: 28 kredit
  2. félév: 31 kredit
  3. félév: 31 kredit
  4. félév: 30 kredit

7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

  7.1. Elsajátítandó kompetenciák
   A „Vezetői készségek és kompetenciák fejlesztése” szakirányú továbbképzés teljesítésével a hallgatók gyakorlatot és fejlettebb kompetenciákat szereznek ahhoz, hogy megértsék és kezeljék a vezetői gyakorlatban előforduló társas és feladathelyzeteket. A vezetői készségek és kompetenciák fejlesztése azért szükséges, hogy a gazdasági szervezetek és társadalmi intézményék leendő vezetői szakterületükhöz kapcsolódó speciális szakismereteik alkalmazásán kívül, képesek legyenek a munkaerő eredményes irányítására és a munkafeladatok hatékony megszervezésére is.

  7.2. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek
   A munkahelyi helyzetek, szervezeti folyamatok és a vezetői szerephez kapcsolódó döntések és feladatok kivitelezéséhez szükséges gazdasági, vezetéselméleti, pszichológiai, módszertani, technikai ismeretek.

  7.3. Személyes adottságok
   A különböző munkahelyi, társas és vezető helyzetek felismeréséhez, azonosításához és megfelelő kezeléséhez szükséges társas, probléma-megoldási, munkaszervezési és vezetési készségek.

  7.4. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
   A megszerzett ismeretek és elsajátított készségek révén köz- és versenyszférában működő gazdasági szervezetekben és társadalmi intézményekben az összetett társas és technikai kompetenciákat, vezetői készségeket igénylő munkakörök betöltése, az azokhoz tartozó tevékenységek munkáltató szervezet igényeihez illeszkedő, számos szervezeti szempontot figyelembe vevő ellátása, a feladatok minőségi teljesítése.

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték

Általános vezetői ismeretek: 19 kredit
- vezetéselméletek, humán erőforrás gazdálkodás, vállalatgazdaságtan, gazdasági ismeretek, PR és marketing ismeretek, jogi ismeretek és munkajog, statisztikai ismeretek
Pszichológiai ismeretek: 14 kredit
- munkapszichológia, szervezetpszichológia, munkahelyi egészségfejlesztés, személyiségelméletek
Technikai ismeretek: 4 kredit
- adminisztratív vezetői feladatokhoz kapcsolódó ismeretek, innovatív vezetői tevékenységekhez kapcsolódó ismeretek
Társas kompetenciák, készségek fejlesztése: 25 kredit
- kommunikációs alapok, haladó kommunikáció, együttműködés, csapatmunka, csapatépítés, konfliktuskezelés, stresszkezelés
Technikai készségek fejlesztése: 25 kredit
- tárgyalástechnika, prezentáció, időgazdálkodás, projektmenedzsment, workshop vezetés, csoportmoderáció
Vezetői gyakorlat: 15 kredit
- teljesítménymenedzsment, vezetői helyzetek kezelése, esetelemzés
Szakdolgozati előkészítés: 8 kredit
- tapasztalatok és ismeretek szerzése a szakdolgozat témakörében terepgyakorlat vagy vezetett szakdolgozati konzultáció keretében

9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

Pszichológiai Intézet 4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Telefon: (52)512-900/22432 Fax: (52)431-216 E-mail: