Aktuális Munkaköri Információ- és Tudástár

Az Aktuális Munkaköri Információ- és Tudástár, azaz az AMIT honlapján egy helyen gyűjthet információt az egyes foglalkozásokról és a foglalkozást sikeresen ellátó dolgozó jellemzőiről. Olvashat a foglalkozás keretei között adott jellemzőkről és lehetőségekről, valamint a foglalkozás gyakorlójával szemben megfogalmazott elvárásokról is. Az alábbiakban áttekintheti, hogy milyen szempontok mentén gyűjthet információkat a foglalkozásokról.

Alapvető információk
Az oldal használója megismerheti, hogy a foglalkozás ellátása során milyen jellemző tevékenységeket, munkafeladatokat kell ellátniuk a dolgozóknak, és ehhez milyen szintű végzettségre, szakmai képzettségre van szükség.

Általános munkatevékenységek
A foglalkozások különböznek a foglalkozásra speciálisan jellemző és konkrétan megfogalmazott munkafeladatokban. Ugyanakkor megállapíthatók olyan általánosabb formában megfogalmazott tevékenységek is, melyek több hasonló, kisebb tevékenységet és viselkedést foglalnak össze és sokféle foglalkozásban fellelhetők. Az ilyen általános munkatevékenységek áttekintésével könnyebb megállapítanunk a foglalkozások közötti hasonlóságot és kiemelnünk a számos részletes munkafeladat közül a tevékenységek lényegét, jellegét. Természetesen a foglalkozások abban egyediek lehetnek, hogy az általános munkatevékenységek milyen kombinációja alkotja őket.

Munkakörnyezet
A foglalkozásokra jellemző az, hogy a hozzájuk kapcsolódó tevékenységek ellátása adott környezetben történik: milyen fizikai környezetben kell a dolgozóknak ellátniuk feladataikat (pl. a szabadban, állva, veszélyes anyagok hatásainak kitéve), milyen társas viszonyok között kell dolgozniuk (pl. másokat irányítva, csoportban), és a teljesítendő feladatoknak milyen egyedi jellemzőik vannak (pl. strukturálatlan feladatok, gyakori döntéshozatallal járó feladatok.). Bár egy foglalkozás esetében elmondható, hogy mely tényezők jellemzőek rá általánosságban, fontos tudni, hogy ezek a tényezők a különböző szervezeteknél, intézményeknél, vállalatoknál a foglalkozások megvalósulásaként előálló munkakörök esetében igen változatosak lehetnek.

Kompetenciák
A munkavégzés sikerességét a munkavállaló jellemzői közül nem csak a szakképzettség befolyásolja, hanem számos egyéb képesség, készség és ismeret is, melyekről részletesen olvashatunk minden foglalkozással kapcsolatban. Az ismeretek (pl. értékesítési ismeretek, ügyfélszolgálati ismeretek, gazdasági ismeretek) konkrétan az érintett szakma ellátáshoz szükséges tudást írják le. A képességek (pl. szóbeli megértés, szóbeli kifejezőkészség) az egyének olyan tartós, viszonylag stabil jellemzői, melyek számos tevékenység sikeres ellátását megalapozzák. A készségek (pl. időgazdálkodás, döntéshozatal) hozzáértést, jártasságot fejeznek ki, melyek hozzásegítik az egyéneket a feladatok teljesítéséhez. Míg a képességek - ebben a definícióban - időben stabilnak tekinthetők, a készségek megfelelő képzések során fejleszthetők.

Érdeklődés, munkaérték, munkastílus
Az egyén munkaérdeklődése kifejezi azt, hogy milyen jellegű tevékenységeket végezne szívesen, kedvvel, a munkaértékei pedig megmutatják azt, hogy milyen elvárásai vannak a munka és a munkahely jellemzőivel szemben. Munkastílusából a munkához való hozzáállására következtethetünk. Tehát a munkaérdeklődés, a munkaérték és a munkastílus a munkavállalók olyan jellemzői, melyek befolyásolhatják mind a teljesítményt, mind a jó teljesítményhez szükséges új ismeretek, készségek elsajátítását, azaz a tanulékonyságot, valamint a feladatokhoz való hozzáállást is. Emiatt fontos tudnunk, hogy az egyes foglalkozásokban mely érdeklődések, mely munkaértékek és mely munkastílusok megjelenését tartjuk előnyösnek.

Megváltozott munkaképesség
A megváltozott munkaképességű munkavállalók betegségük/sérülésük ellenére számos tevékenységet sikeresen el tudnak látni. Ugyanakkor ehhez bizonyos esetekben szükségük van arra, hogy a munkakörnyezet jellemzőin, a feladatok időbeosztásán a munkáltató módosítson. A módosítások sok esetben igen egyszerű és kismértékű változtatást jelentenek (pl. egy ergonomikus szék beszerzését). Az oldal ezen menüpontjában számos ötletadó megoldási formát és példákat olvashatunk arról, hogy a foglalkozásokhoz kapcsolódó munkakörökben milyen módosításokat lehet végrehajtani.

A 'MUNKAKÖRI LEÍRÁS' pont alatt a szóban forgó foglalkozás egy tipikus munkahelyi formáját, egy jellemző munkakör leírását találhatja meg. Az itt található konkrét információk segítenek abban, hogy lássuk, milyen részletességgel és milyen szempontok szerint érdemes megismerni egy munkakört, ha azt szeretnénk megtudni, hogy hogyan tudna abban a munkában egy megváltozott munkaképességű munkavállaló sikereket elérni.

Az 'ÁLTALÁNOS MÓDOSÍTÁSOK' menüpont javaslatok hasznos tárházát tartalmazza, melyek konkrét megvalósításával egy munkakört alkalmassá tehetünk arra, hogy azt megváltozott munkaképességű emberek is betölthessék. A módosítási javaslatok listája egyaránt hasznos szervezeti döntéshozók és megváltozott munkaképességű munkavállalók számára.

A 'PÉLDA ESETTANULMÁNY' az oldal talán leghasznosabb menüpontja. Ebben egy sikeres módosítási folyamatról olvashatnak, melynek során a szóban forgó munkakörben egy megváltozott munkaképességű munkavállalót - a megfelelő módosítások végrehajtásával - sikerrel alkalmaztak.

FEOR vonatkozások
A foglalkozások bemutatására kialakított rendszerünk az amerikai O*NET (Occupational Informational Network) működésén alapul. Emellett számos ponton kapcsolódik a hazánkban széles körben elterjedt FEOR információs bázisához. A foglalkozások bemutatásakor a FEOR menüpontban olvashatunk arról, hogy hol találhatunk bővebb információkat a foglalkozásról a Foglalkozások Egységes Országos Rendszerében, illetve, hogy a FEOR milyen egyéni egészségügyi jellemzőkhöz köti a foglalkozás sikeres ellátását.