CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) DE Pszichológiai Intézet
honlap fejléc képHírek/információk

Műhelymunkák, szakdolgozati témák

Műhelymunkák, szakdolgozati témák | Szociál- és Munkapszichológiai Tanszék

A Szociál- és Munkapszichológiai Tanszék oktatóinak témajavaslatai műhelymunka készítéséhez

Molnárné Dr. Kovács Judit

Szakdolgozat vezetést a szociálpszichológia, gazdaságpszichológia, döntéselmélet különféle területeihez kapcsolódva vállalok.

A következő táblázat bal oldalán átfogó témák jelennek meg, közepén egy példa arra, ahogyan azt a témát konkretizálni lehet, jobb oldalán pedig további példaszerű részletezés található. A példák természetesen csak tájékoztató jellegűek.
Sötét alapon azok a témakörök találhatóak, melyek szorosabban kapcsolódnak kutatásaimhoz, világos alapon azok, melyek lazábban, de ilyen vagy olyan indíttatásból engem is személyesen érdekelnek. A megjelölt témakörökön túli megkeresések is lehetségesek.

Nagy témakör Egy példa konkrét vizsgálati kérdésre A kérdés kicsit konkrétabb formában
Méltányosság-igazságosság Összetett elosztásokban mutatott elosztási preferenciákat befolyásoló tényezők. Mitől függ például az, hogy az egy időben osztásra kerülő téteket az ember elkülönítve vagy összegezve kezeli? Mitől függ az osztás ésszerűsége és méltányossága?)
Stratégiai döntések Kik a jó stratégák? A stratégiai készség korrelátumai. Vajon mi mástól függ a jó stratégiai érzék, mint az intelligenciától? Vannak-e személyiségkorrelátumai, helyzeti meghatározói?)
Kapcsolati dinamikák csereelméleti megközelítése Befolyásolási minták és viszontválaszok a viszonosság normája által vezérelt kapcsolatokban Az adok-kapok játék munkaadó-munkavállaló helyzetének grafikus változatával gyűjtött tapasztalatok elemzése
Információfeldol-gozási szintek A hátrányos tulajdonságra utaló információk szerepe a benyomás-formálódásban. Vajon mitől függ, hogy a hátrányból előny, előnyből hátrány lesz vagy éppenséggel a hátrány hátrányként, az előny előnyként nyer értelmezést?
Döntéselőkészítő információgyűjtés jellegzetességei Döntéselőkészítő információgyűjtés és gondolati zárás Számítógépes vizsgálóeszköz fejlesztése többalternatívás és többszempontos helyzetekre, mely alkalmas az információgyűjtés mintázatainak megragadására.
Önértékelés Az önértékelés és az önkiszolgáló torzítások alkalmazása. Vajon kik alkalmaznak több önkiszolgáló torzítást, a pozitív vagy a negatív önértékelésű emberek?)
Konfliktusok és önértékelés Konfliktusok okozta stresszhatások oldása az éntől való távolítással. Tréningfejlesztés A negatív érzelmek és a stressz jelentős forrása, ha a bennünket érő negatív hatások mögé szándékot tulajdonítunk. Hogyan lehet erre való hajlandóságunkat csökkenteni?
Modernizáció és self A self az elektromos kommunikációban, self a média világában. Vajon milyen hatásokat eredményez az, ha selfünk nem a természetes face-to face interaktív közegben mozog
A számítógés játékok pszichológiája Az énhatékonyság motívuma a számítógépes játékokban Hogyan függ össze a valóságban megélt énhatékonyság a játékszenvedéllyel?
Szabadon választott témák


Dr. Bernáth Ágnes

Szakdolgozati témajavaslatok:

 1. A mentalizációra irányuló igény társas viselkedésben betöltött szerepe
 2. A hétköznapi konfliktusok és a mentalizációs igény kapcsolata
 3. A mentalizációra irányuló igény érzelem iránti szükséglettel, kogníció iránti szükséglettel való összefüggései
 4. A mentalizációra irányuló igény különböző személyiségváltozókkal való kapcsolata (Big Five, affect-intensity, önmonitorozás, közösségi orientáció, stb..)
 5. A jobb mentalizációs képesség/magasabb mentalizációs igény mögött álló különböző diszpozíciós és szituációs tényezők szerepe (pl. csökkent önértékelés, társas kirekesztés, elutasítás)
 6. A társas elfogadásra való törekvés társas utánzással és mentalizációs képességgel, ill. igénnyel való kapcsolata
 7. Mentalizáció és empátia átfogó vizsgálata
 8. Mentalizációra irányuló igény teljesítmény-alapú mérése
 9. A megbocsátási hajlandóság és a mentalizációs igény kapcsolata
 10. A megbocsátás és meghatározói
 11. A szubjektív jóllét és egészségi állapot munkahellyel való összefüggései
 12. Ésszerűség-megérzés, ego-rugalmasság és machiavellizmus

Dr. Balázs Katalin

Témavezetést alapvetően szociálpszichológiai és módszertani témákban vállalok.
Műhelymunka, valamint szakdolgozati témajavaslatok:

 1. Meggyőzési stratégiák megválasztása (pl. kontextusfüggően, személyiségjellemzők függvényében)
 2. Meggyőzési stratégiák hatékonysága
 3. Meggyőzési tudatosság mérése (pl. idősek, fiatalok, iskolások, értékesítők, segítő szakmában dolgozók)
 4. Meggyőzés fogyasztóvédelmi megközelítése
 5. Reklámhatékonyság vizsgálat (pl. prototipikus reklámok, kreatív reklámok, esztétikus, művészi reklámok, erősen vizuális reklámok, bizarr reklámok)
 6. Társadalmi célú reklámok témaköre (pl. CSR; félelemkeltő reklámok; bűntudatkeltő reklámok)
 7. Reklámvizsgálatok (pl. tematikus, technikai stratégiák)
 8. Fogyasztói, vásárlói magatartás vizsgálata
 9. Kérdőíves kutatás módszertana (pl. minőségi adatok szűrése; társas kívánatosság hatása; sugalmazó kérdések; különböző skálák használatának következményei)

Dr. Hidegkúti István

Műhelymunka, valamint szakdolgozati témajavaslatok:

 1. Munkapszichológiai témák (pl. munkabevonódás, munkahelyi elégedettség, stb.)
 2. Sportpszichológia szociálpszichológiai vonatkozásai (pl. kollektív hatékonyság, csapatkohézió, csapatok társas szerkezete stb.)
 3. Gazdaságpszichológiai témák (pl. gazdasági egyenlőtlenség és önpercepció kapcsolata, szubjektív jóllét, stb.)
 4. Egyéb: Megbeszélés alapján

Dr. Csukonyi Csilla

 1. Személyiségfejlesztési és szervezetfejlesztési tréningek
 2. Vezetéslélektan,
 3. Szervezeti kultúra vizsgálatok
 4. Munkahelyi egészségpszichológia
 5. Munkahelyi szocializáció és beválás
 6. Munkapszichológia módszerek (munkahelyi képzés és készségfejlesztés)
 7. Pszichológiai alkalmasság és kompetencia vizsgálatok, munkahelytervezés
 8. Szervezetpszichológiai módszerek (szervezeti diagnosztika, TQM)
 9. Változásmenedzsment
 10. A Coaching módszertana
 11. A Mentális Állóképesség vizsgálati területe
 12. Az individualizmus és kollektivizmus kérdései
 13. A fentiekben nem említett, a munka- és szervezet-pszichológia területéhez tartozó egyéb témákban, illetve a fegyveres testületek állományának pszichológiai vizsgálatában is vállalok témavezetést, előzetes egyeztetés alapján
 14. Sportpszichológia vonatkozó témakörei

Nagy Luca

Műhelymunka és szakdolgozat témajavaslatok: főként szociálpszichológia, alkalmazott szociálpszichológia témakörében

 1. Meggyőzés és társadalmi célú reklámok
 2. a. Társadalmi célú reklámok hatékonysága
  b. Társadalmi célú reklámok és személyiségjegyek vizsgálata
  c. Társadalmi problémákra irányuló attitűdök

 3. Munkahelyi attitűdök és viselkedések, hatékonyság és teljesítmény
 4. a. Szervezeti polgár viselkedés (OCB)
  b. Kontraproduktív viselkedések (CWB)
  c. Munkahelyi jóllét

 5. Gender kutatások – attitűd és viselkedés
 6. a. Nemi sztereotípiák
  b. Feminizmus
  c. Szexizmus
  d. LMBTQ
  e. Nemek a munka világában

Dr. Hőgye-Nagy Ágnes

Témavezetést alapvetően munka- és szervezetpszichológiai, közlekedéspszichológiai témákban vállalok. Műhelymunka, valamint szakdolgozati témajavaslatok:

 1. A közúti biztonságot befolyásoló tényezők vizsgálata gépjárművezetők, illetve gyalogosok esetén (közlekedési szabályok betartása a szabályokról alkotott attitűdök függvényében, közlekedési balesetek összefüggései a közlekedési szabályok betartásával és az arról való vélekedésekkel)
 2. Autonóm/önvezető járművek fejlesztésének, használatának, megítélésének pszichológiai kérdései
 3. Munkahelyi stressz, munkahelyi egészség kérdései
 4. Szervezetek biztonsági légkörének vizsgálatai
 5. Egyéb kérdések a munka- és szervezetpszichológiai egyéb területeiről

Kurucz Győző

Előnyben részesített témák:

 1. Pszichológiai tulajdon és territoriális viselkedés
 2. Számítógépes játékok (hatásaik és bevonódás)
 3. Egyéb, megbeszélés alapján

Előnyben részesített kutatás-vizsgálat-típusok:

 1. Pszichológiai mérőeszköz (skála, teszt) fejlesztése
 2. Pszichológiai mérőeszköz (skála, teszt) adaptálása/fordítása
 3. Komputációs modellek alkalmazása szociálpszichológiai problémákra
 4. Emberi viselkedés megismerése különböző (pl. nyílt hozzáférésű)adatbázisok alapján
 5. Egyéb, megbeszélés alapján

Őrsi Balázs

 1. Robotok, MI, automatizáció kapcsolatában bármi
 2. Videojátékok, filmek, sorozatok a szociálpszichológia tükrében
 3. Gamifikáció
 4. Egyeztetés alapján bármi egyéb

Papp Dávid

 1. Az e-sport pszichológiai vonatkozásai
 2. Kutatások a sportpszichológia témakörében
 3. A videójátékok a szociálpszichológia tükréből
 4. Gamifikáció