CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) DE Pszichológiai Intézet
honlap fejléc képHírek/információk

Műhelymunkák, szakdolgozati témák

Műhelymunkák, szakdolgozati témák | Szociál- és Munkapszichológiai Tanszék

A Szociál- és Munkapszichológiai Tanszék oktatóinak témajavaslatai műhelymunka készítéséhez

Dr. Bernáth Ágnes

 1. A társas dilemma viselkedés
 2. A közügyekért felelősséget vállaló civil karakter jellemrajza
 3. A megbocsátást befolyásoló tényezők
 4. A megbocsátás folyamata
 5. A hatékonyság és méltányosság kapcsolatáról való laikus nézetek
 6. A hétköznapi konfliktusok és a mentalizációs igény kapcsolata
 7. A megbocsátási hajlandóság és a mentalizációs igény kapcsolata
 8. A machiavellisták specifikus tárgyalási stílusa
 9. Környezettudatos kampányok hatása
 10. Az adócsalás és az adócsalással kapcsolatos reprezentációk
 11. Nemi diszkrimináció a munkahelyen
 12. Hatalom és meggyőzés

Dr. Balázs Katalin

Témavezetést alapvetően szociálpszichológiai és módszertani témákban vállalok.
Műhelymunka, valamint szakdolgozati témajavaslatok:

 1. Meggyőzési stratégiák megválasztása (pl. kontextusfüggően, személyiségjellemzők függvényében)
 2. Meggyőzési stratégiák hatékonysága
 3. Meggyőzési tudatosság mérése (pl. idősek, fiatalok, iskolások, értékesítők, segítő szakmában dolgozók)
 4. Meggyőzés fogyasztóvédelmi megközelítése
 5. Reklámhatékonyság vizsgálat (pl. prototipikus reklámok, kreatív reklámok, esztétikus, művészi reklámok, erősen vizuális reklámok, bizarr reklámok)
 6. Társadalmi célú reklámok témaköre (pl. CSR; félelemkeltő reklámok; bűntudatkeltő reklámok)
 7. Reklámvizsgálatok (pl. tematikus, technikai stratégiák)
 8. Fogyasztói, vásárlói magatartás vizsgálata
 9. Kérdőíves kutatás módszertana (pl. minőségi adatok szűrése; társas kívánatosság hatása; sugalmazó kérdések; különböző skálák használatának következményei)

Dr. Csukonyi Csilla

 1. Személyiségfejlesztési és szervezetfejlesztési tréningek
 2. Vezetéslélektan,
 3. Szervezeti kultúra vizsgálatok
 4. Munkahelyi egészségpszichológia
 5. Munkahelyi szocializáció és beválás
 6. Munkapszichológia módszerek (munkahelyi képzés és készségfejlesztés)
 7. Pszichológiai alkalmasság és kompetencia vizsgálatok, munkahelytervezés
 8. Szervezetpszichológiai módszerek (szervezeti diagnosztika, TQM)
 9. Változásmenedzsment
 10. A Coaching módszertana
 11. A Mentális Állóképesség vizsgálati területe
 12. Az individualizmus és kollektivizmus kérdései
 13. A fentiekben nem említett, a munka- és szervezet-pszichológia területéhez tartozó egyéb témákban, illetve a fegyveres testületek állományának pszichológiai vizsgálatában is vállalok témavezetést, előzetes egyeztetés alapján
 14. Sportpszichológia vonatkozó témakörei

Dallos Andrea

 1. Szexizmus
 2. Nemi sztereotípiák, nemi szerepek, nemi ideológiák
 3. Nők munkahelyi helyzete, nemi diszkrimináció
 4. Szervezeti magatartás:
  - munkahelyi attitűdök (elégedettség, elköteleződés)
  - munkahelyi devianciák (munkahelyi pszichoterror,hiányzás...)
 5. OCB viselkedések
 6. További témák személyes egyeztetést követően

Dr. Hőgye-Nagy Ágnes

 1. Közlekedéspszichológiához köthető témák. Például: biztonságos közúti viselkedés, közlekedési szabályok szerepe a közúti viselkedésben, formális és informális szabályok a közlekedésben, gyalogos illetve gépjárművezetői viselkedést befolyásoló tényezők, autonóm járművek megítélésének/elfogadásának pszichológiai kérdései
 2. Szervezeti kultúra
 3. Biztonsági kultúra
 4. Munkahelyi motiváció
 5. Munkahelyi egészség

Kurucz Győző

Előnyben részesített témák:

 1. Pszichológiai tulajdon és territoriális viselkedés
 2. Számítógépes játékok (hatásaik és bevonódás)
 3. Egyéb, megbeszélés alapján

Előnyben részesített kutatás-vizsgálat-típusok:

 1. Pszichológiai mérőeszköz (skála, teszt) fejlesztése
 2. Pszichológiai mérőeszköz (skála, teszt) adaptálása/fordítása
 3. Komputációs modellek alkalmazása szociálpszichológiai problémákra
 4. Emberi viselkedés megismerése különböző (pl. nyílt hozzáférésű)adatbázisok alapján
 5. Egyéb, megbeszélés alapján

Dr.Pántya József

SZAKDOLGOZATI TÉMAVEZETÉST ELSŐSORBAN AZ ALÁBBI TÉMÁKBAN VÁLLALOK:

Szakdolgozati témavezetést alkalmazott szociálpszichológiai, illetve gazdaságpszichológiai témákban vállalok. Kutatási érdeklődésemben a társas dilemmahelyzetekben és a stratégiai interakciókban mutatott döntések vizsgálata éppúgy jelen van, mint a különböző hatalmi attitűdök, társas motívumok, proszociális és instrumentális preferenciák, illetve értékek, vagy a hatalom eltérő fokával jellemezhető helyzetek döntés- és viselkedésalakító szerepének vizsgálata. A fenti témák elsősorban a társas felelősségi körbe tartozó döntések és magatartások kutatása köré épülnek.
Az alábbi lista néhány lehetséges vizsgálati kontextust vet fel a fenti témakörökkel kapcsolatban – megkeresés ezeken túlmenően is lehetséges:

 1. Az adózási attitűdök és az adózási magatartás vizsgálata (pl. milyen tényezők határozzák meg az adózással kapcsolatos attitűdöket, hogyan befolyásolják a különböző adórendszerek az adózási magatartást és a munkateljesítményt, az igazságosság és hatékonyság egyéni észleleteinek adózást befolyásoló hatása stb.)
 2. Hatalmi attitűdök, hatalmi pozíció viselkedés- és döntésirányító szerepének vizsgálata (pl. milyen körülmények között tesz a hatalom célorientálttá, milyen körülmények között növeli a hatalom a társas távolságot stb.)

Dr. Papp Gábor

 1. A megbocsátást befolyásoló tényezők
 2. A megbocsátás hatásai
 3. Munkahelyi elköteleződés
 4. Munkahelyi deviancia
 5. Társas dilemmahelyzetek
 6. Számítógépes játékok pszichológiai hatásai
 7. Pszichológiai mérőeszközök fejlesztése
 8. Egyéb, szabadon választott téma a munkahelyi alkalmasság,kiválasztás, képességvizsgálat, hatalmi viszonyok témaköréből, illetve az alkalmazott szociálpszichológia területéről

Molnárné Dr. Kovács Judit

Szakdolgozat vezetést a szociálpszichológia, gazdaságpszichológia, döntéselmélet különféle területeihez kapcsolódva vállalok.

A következő táblázat bal oldalán átfogó témák jelennek meg, közepén egy példa arra, ahogyan azt a témát konkretizálni lehet, jobb oldalán pedig további példaszerű részletezés található. A példák természetesen csak tájékoztató jellegűek.
Sötét alapon azok a témakörök találhatóak, melyek szorosabban kapcsolódnak kutatásaimhoz, világos alapon azok, melyek lazábban, de ilyen vagy olyan indíttatásból engem is személyesen érdekelnek. A megjelölt témakörökön túli megkeresések is lehetségesek.

Nagy témakör Egy példa konkrét vizsgálati kérdésre A kérdés kicsit konkrétabb formában
Méltányosság-igazságosság Összetett elosztásokban mutatott elosztási preferenciákat befolyásoló tényezők. Mitől függ például az, hogy az egy időben osztásra kerülő téteket az ember elkülönítve vagy összegezve kezeli? Mitől függ az osztás ésszerűsége és méltányossága?)
Stratégiai döntések Kik a jó stratégák? A stratégiai készség korrelátumai. Vajon mi mástól függ a jó stratégiai érzék, mint az intelligenciától? Vannak-e személyiségkorrelátumai, helyzeti meghatározói?)
Kapcsolati dinamikák csereelméleti megközelítése Befolyásolási minták és viszontválaszok a viszonosság normája által vezérelt kapcsolatokban Az adok-kapok játék munkaadó-munkavállaló helyzetének grafikus változatával gyűjtött tapasztalatok elemzése
Információfeldol-gozási szintek A hátrányos tulajdonságra utaló információk szerepe a benyomás-formálódásban. Vajon mitől függ, hogy a hátrányból előny, előnyből hátrány lesz vagy éppenséggel a hátrány hátrányként, az előny előnyként nyer értelmezést?
Döntéselőkészítő információgyűjtés jellegzetességei Döntéselőkészítő információgyűjtés és gondolati zárás Számítógépes vizsgálóeszköz fejlesztése többalternatívás és többszempontos helyzetekre, mely alkalmas az információgyűjtés mintázatainak megragadására.
Önértékelés Az önértékelés és az önkiszolgáló torzítások alkalmazása. Vajon kik alkalmaznak több önkiszolgáló torzítást, a pozitív vagy a negatív önértékelésű emberek?)
Konfliktusok és önértékelés Konfliktusok okozta stresszhatások oldása az éntől való távolítással. Tréningfejlesztés A negatív érzelmek és a stressz jelentős forrása, ha a bennünket érő negatív hatások mögé szándékot tulajdonítunk. Hogyan lehet erre való hajlandóságunkat csökkenteni?
Modernizáció és self A self az elektromos kommunikációban, self a média világában. Vajon milyen hatásokat eredményez az, ha selfünk nem a természetes face-to face interaktív közegben mozog
A számítógés játékok pszichológiája Az énhatékonyság motívuma a számítógépes játékokban Hogyan függ össze a valóságban megélt énhatékonyság a játékszenvedéllyel?
Szabadon választott témák