CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) DE Pszichológiai Intézet
honlap fejléc képA pszichológia mesterképzési szak tanterve a Debreceni Egyetemen

PSZICHOLÓGIA MESTERSZAKOK ESETÉN A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL FELTÉTELEI

I.1. A jelentkezés feltételei

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a pszichológia alapképzési szak, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű pszichológia szak.

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 1. végzettségi szint:mesterfokozat(magister, master; rövidítve: MA)
 2. szakképzettség:okleveles pszichológus

Választható specializációk:

 1. munka- és szervezetpszichológia
 2. tanácsadás és iskolapszichológia
 3. Interperszonális és interkulturális pszichológia specializáció

Képzési idő: 4 félév

Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek: 120


SZÓBELI FELVÉTELI TÉTELEK

II.1. Munka- és szervezetpszichológiai szakirány

 1. A munkapszichológia tárgya, feladata és története.
 2. A munkaerő-kiválasztás folyamata, az alkalmasság-vizsgálatok modellje és eszközei.
 3. A munkakörelemzés célja, tartalma és módszerei.
 4. A munkahelyi motiváció.
 5. A szervezetpszichológia célja és alapfogalmai.
 6. Szociális megismerés a munkahelyen (személyészlelés, attribúció, sztereotípiák, előítéletek).
 7. A társas identitás és relevanciája munkahelyi összefüggésben.
 8. Vezetés és csoportteljesítmény.
 9. A konfliktusok és feloldási módjaik, különös tekintettel a munkahelyi konfliktusokra.
 10. Kvalitatív (pl. megfigyelés, interjú, tartalomelemzés) és kvantitatív (pl. kísérlet és ezen belül: kísérleti elrendezések, személyek közötti és személyen belüli faktorok, függő és független változók, interakció; regressziós modell) módszerek alkalmazása a pszichológiában.

II.2. Tanácsadás és iskolapszichológiai szakirány

 1. A tanuláselméletek áttekintése, közülük az egyik ismertetése
 2. A tanulás motiválása
 3. Az iskolai tanulás értékelése
 4. A befolyásolás pszichológiai mechanizmusai
 5. A pedagógus hatékonysága
 6. A tanulók közötti különbségek szerepe
 7. Speciális bánásmódot igénylő tanulók
 8. Az iskolai csoportok sajátosságai
 9. A tantermi kommunikáció
 10. Irányítás és fegyelmezés az osztályteremben

II.3. Interperszonális és interkulturális pszichológia specializáció

 1. A személyiség, mint társadalmi produktum
 2. Belső és személyközi konfliktusokkal való megküzdés lehetőségei
 3. A pszichodinamikus pszichológiai iskola személyiségképe, modelljei és társas vonatkozásai
 4. A személyiség fejlődésének és fejlesztésének folyamata, keretei, módszerei
 5. A rendszerszemlélet szerepe a családi dinamika megértésében és változtatásában
 6. A lelki egészség kialakulásának és fenntartásának folyamatai, egyéni és társas szempontok
 7. Előítéletek, magyarázataik és megváltoztatási lehetőségek
 8. Énfelfogások kulturális különbözőségei
 9. Attitűd és megváltoztatása
 10. Társas identitás

MUNKA- ÉS SZERVEZETPSZICHOLÓGIAI SPECIALIZÁCIÓ

Képzési cél:

A képzés célja, hogy a hallgatók az integrált szemléletű képzés során a folyamatosan fejlődő elméleti tudást, és gyakorlati tapasztalatokat a területeknek megfelelő feladatokban, és a kapcsolódó kutatásokban egyaránt magas szinten alkalmazzák. A végzős hallgatókat segíti abban, hogy a munkatevékenység pszichológiai vonatkozásait egységes integrált formában alkalmazzák a munka és szervezetpszichológiai feladatok megoldásakor. A cél elméletileg jól megalapozott tudású, de alapvetően gyakorlat-orientált szemléletű pszichológusok képzése, akik képesek a munka világában felmerülő különböző pszichológiai problémák (személyzet-kiválasztás, kompetencia-elemzés és fejlesztés, karriertervezés, ösztönzés és értékelés, emberi erőforrásfejlesztés, kockázatkezelés, munkahelyi egészségfejlesztés, stb.) szakszerű megoldására.

A munka- és szervezetpszichológiai specializáció kreditlistája a 2017 szeptemberében felvett hallgatók esetén

A munka- és szervezetpszichológiai specializáció kreditlistája a 2009-2016 között felvett hallgatók esetén

TANÁCSADÁS- ÉS ISKOLAPSZICHOLÓGIAI SPECIALIZÁCIÓ

Képzési cél:

Olyan – elsősorban a gyakorlatban dolgozó – szakemberek képzése, akik a gyermekkor, az ifjúkor és a felnőttkor szocializációs kérdéseiben egyaránt jártasak. Mind elméleti felkészültségükben, mind a gyakorlatban alkalmazható diagnosztikai és tanácsadási módszereikben rendelkeznek a különböző életkorú kliensekkel való foglalkozáshoz szükséges kompetenciákkal. Alkalmazásuk elsősorban az óvoda- és iskolapszichológia, a nevelési tanácsadás, a pályatanácsadás, életvezetési tanácsadás és krízistanácsadás területeiként értelmezhető intézményekben képzelhető el. Jártasak az egyéni-, csoport - és családi tanácsadás pszichodinamikai ismereteiben. Munkásságuk elsősorban a prevenció különböző szintjein nyújtható pszichológiai ellátásban hasznosítható. A fejlődés és a változás elősegítése a feladatuk, egyéni esetekben, csoportos és családi rendszerben egyaránt.

A tanácsadás- és iskolapszichológiai specializáció kreditlistája a 2017 szeptemberében felvett hallgatók esetén

A tanácsadás- és iskolapszichológiai specializáció kreditlistája a 2009-2016 között felvett hallgatók esetén

Interperszonális és interkulturális pszichológia specializáció

Képzési cél:

A képzés célja, hogy a hallgatók gyakorlatorientált keretben elsajátítsák azokat az ismeretek, megismerjék azokat az elméleti és gyakorlati modelleket, paradigmákat, kialakítsák azokat az attítűdöket és készségeket, amelyek szükségesek a pszichológusi szakmai tevékenységek megalapozására, illetve a meglévő tudsanyag, készségek és jártasságok folyamatos továbbfejlesztésére. Olyan – elsősorban a gyakorlatban dolgozó – szakemberek képzése, akik a gyermekkor, az ifjúkor és a felnőttkor szocializációs kérdéseiben egyaránt jártasak. Mind elméleti felkészültségükben, mind a gyakorlatban alkalmazható diagnosztikai és tanácsadási módszereikben rendelkeznek a különböző életkorú kliensekkel való foglalkozáshoz szükséges kompetenciákkal.

Alkalmazásuk a pszichológiai tevékenységek széles körében lehetséges, beleértve elsősorban a nevelési tanácsadás, a pályatanácsadás, életvezetési tanácsadás és krízistanácsadás területeit.

Az interperszonális és interkulturális specializáció sajátos törekvése, hogy elősegítse azt, hogy a hallgatók átfogó tájékozottsággal és ismeretekkel rendelkezzenek az interperszonális és interkulturális pszichológia és a kapcsolódó társtudományok szakirodalmaiban. Képesek legyenek arra, hogy ismereteiket mind az interperszonális és interkulturális pszichológia területein, mind a társtudományok vonatkozásában integrálni tudják. Kapcsolódjanak a családgondozás gyakorlatához, és jelentős fejlődési alapokkal rendelkeznek a családterápia irányában. Kiemelt jelentőségű a média, a másság, és kulturális különbségek, konfliktusok területein szerzett speciális elméleti, és módszertani, kommunikációs tudás, és készség. A képzés megalapozza az utóbbi területeken kibontakoztatható tudományos kutatást is.

Fontos cél, hogy a hallgatók olyan transzferálható ismeretekhez és kompetenciákhoz jussanak, amelyek integrált szemléleti és gyakorlati működési kereteket biztosítanak segítő szakmai karrierjük elindításához. Fokozott hangsúlyt kap a személyes fejlődés kibontakoztatásának attitűdje és készsége az önismeret folyamatos fejlesztésében, az erre való törekvésben, a szakmai fejlődéshez elengedetlen, aktuálizálható szupervízió elfogadásában és keresésében, az élethossziglani tanulás és a szakmai továbbfejlődés alapvető elvének elfogadásában.. A segítő gyógyító és fejlesztő társszakmák széles köréhez képesek legyenek mentálhigiénés szemléleti keretbe illesztett transzferek kiépítésére, ami a gyakorlati és interdiszciplináris együttműködést illeti. A képzési célok között szerepel elméletileg jól megalapozott tudásanyag aktív tanulással való elsajátításnak segítése lehetőleg interaktív képzési keretben, amelyben az önmenedzselés, a saját megküzdési potenciálok felismerése és fejlesztése, a gyakorlat-orientált szemlélet kialakítása alapvető. Szintén fontos cél, hogy speciális ismeretekre és készségekre tegyenek szert a területen szükséges kérdőívek, tesztek, széleskörű pszichometriai és pszichodiagnosztikai eljárások vonatkozásában is.

Az interperszonális és interkulturális pszichológia specializáció kreditlistája a 2017 szeptemberében felvett hallgatók esetén