CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/) DE Pszichológiai Intézet
honlap fejléc képA pszichológia alapképzési szak tanterve a Debreceni Egyetemen

Tartalom

A szak képzési és kimeneti követelményei

Indított szakirányok:
Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi, pedagógia és pszichológia
Képzési ciklus: alap
Képzési forma (tagozat): nappali
A szakért felelős kar: BTK
Képzési idő: 6 félév
Az oklevélhez szükséges kreditek száma: 180
Az összes kontakt óra száma: 2100
Szakmai gyakorlat ideje, kreditje, jellege:

I.1. Az alapképzési szak megnevezése: pszichológia

I.2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
 • szakképzettség: viselkedéselemző
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Philologist in Human Behavior

I.3. Képzési terület: bölcsészettudományi

I.4. Képzési ág: pedagógia és pszichológia

I.5. A képzési idő félévekben: 6 félév

I.6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

 • 6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 10 kredit
 • 6.2. A szakirányhoz rendelhető maximális kreditérték: 50 kredit
 • 6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit
 • 6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 4 kredit
 • 6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 72 kredit
 • 6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: –

I.7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a pszichológia tudomány elméleti alapismereteinek és alapvető módszereinek birtokában – szakmai vezetés mellett – alkalmasak a pszichológia alkalmazott ágaiban feladatok ellátására. A képzés során olyan készségeket és technikákat sajátítanak el, amelyek révén alapfokon képessé válnak az egyének, a csoportok és szervezetek megismerésére, illetve fejlesztésére. A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Az alapfokozat birtokában a pszichológia alapképzési szakot végzettek képesek:

 • szakmai célok megértésére és megfogalmazására a viselkedéselemzés terén;
 • egyének, csoportok, szervezetek és helyzetek lényeges jellemzőinek szakszerű megítélésére (felmérések, interjúk készítésére, speciális tesztek használatára);
 • a megfelelő mérési technikák kiválasztására és eredményeinek értelmezésére;
 • a mérési, megfigyelési és interjú adatok rendszerezésére, az adatok alapján a vezető pszichológus számára összegző beszámolók készítésére;
 • szakmai szolgáltatások terén csoportfoglalkozások, speciális tréningek vezetésére;
 • vezető pszichológusok felügyeletével fejlesztő célú beavatkozások végrehajtására;
 • pszichológiai alkalmasság-, működés- és viselkedéselemzés során a vizsgálati eszközök használatára;

alkalmasak:

 • minden olyan szervezetben, intézményben, létesítményben munkakör betöltésére, ahol nevelés, képzés, fejlesztés, vezetés, újranevelés, korrekció, gyógyítás, illetve rehabilitációs tevékenység folyik;
 • pszichológiai laboratóriumban, a munkalélektan területén az alkalmasság-vizsgálatok és standard vizsgálóprogramok lebonyolítására;
 • egyéni, csoportos és szervezeti szintű pszichológiai alkalmassági, működésés viselkedéselemző vizsgálat elvégzésére.

Rendelkeznek nyitottsággal, toleranciával, közvetlenséggel, elfogadó attitűddel, jó kapcsolatteremtő és kommunikációs képességekkel. Alkalmazkodásra és együttműködésre képesek és reális önismeretük mellett motiváltak szakmai látókörük bővítésére.

I.8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):

 • alapozó ismeretek: 25-35 kredit
  filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret, alapozó elméleti tárgyak (bevezetés a pszichológiába, a pszichológia főbb területei; a pszichológia biológiai alapjai); a szakterület gyakorlati készséget fejlesztő ismeretei (általános és pszichológiai statisztika);
 • szakmai törzsanyag: 135-145 kredit, ebből
  • általános szakterületi ismeretek: 85-95 kredit
   • aa) alaptudományi tanulmányok: 80-85 kredit
    • – kísérleti/általános lélektan (észlelési folyamatok, a figyelem kognitív és aktivációs vonatkozásai, a tanulás elméletei, az emlékezet kognitív modelljei, a képzelet, a gondolkodás törvényszerűségei, motiváció és emóció);
    • – evolúciós fejlődéslélektan (evolúciós modellek, fejlődéslélektan: a kognitív, a szenzomotoros, a beszédfejlődés törvényszerűségei; szocializáció: kötődés, éntudatalakítás, nemi indíttatás, érzelmi és morális fejlődés, szociális kogníció, szociális kompetencia);
    • – személyiséglélektan (személyiségelméletek, diagnosztikai eszközök és alkalmazásuk);
    • – társadalomlélektan (szociális megismerés, attitűdszerveződés, kognitív stílus, egyéni és társadalmi nézetrendszerek, társas viselkedés, segítő és agresszív viselkedés, szociális szerep, társadalmi identitás);
   • ab) a pszichológia alkalmazása és története: 5-10 kredit
    a pszichológia alkalmazott ágainak (vezetéspszichológia, iskolapszichológia, a tanácsadás pszichológiája, egészségpszichológia) rendszere, módszertana, terápiás és diagnosztikai eszköztára; pszichológiatörténet; pszichológia, etika és jogi ismeretek;
  • differenciált szakmai ismeretek: 50 kredit
   • ba) határtudományok és differenciált kutatásmódszertan (pszichofiziológia, neurológia, egyéb társadalmi és bölcsészettudományi tanulmányok, differenciált tudományági kutatásmódszertan);
   • bb) a második szak szakterületi ismeretei.
A tanári mesterképzési szak választása esetén a szabadon választott stúdiumok terhére biztosítani kell a tanári felkészítéshez szükséges pedagógiai és pszichológiai modult, amelynek kreditértéke legalább 5 kredit.

I.9. Szakmai gyakorlat: -

I.10. Nyelvi követelmények:

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

A pszichológia alapszak kreditlistája

II.1. ALAPOZÓ ISMERETEK (összesen 35 kredit)

II.1.1. Általános bölcsész ismeretek: 10 kredit

Kód Tantárgy Óra Telj. Kred. Előfeltétel Félév
BTSZA101BA Bevezetés a szociológiába 2 koll. 3 1.
BTAT101BA Filozófiatörténet 2 koll. 3 1.
BTSZA203BA vagy BTSZA107BA Demográfia
vagy
Demográfia, társadalomstatisztika
2 koll. 2 3.
BTPS104BA Társadalomismeret: kultúra és szocializáció 2 koll. 2 4.

II.1.2. Képzési ágon belüli közös tárgyak: 10 kredit

Kód Tantárgy Óra Telj. Kred. Előfeltétel Félév
BTPS101BA A pszichológia főbb területei (elméleti alapok) 2 koll. 3 1.
BTPS102BA Bevezetés a pszichológiába (szakmai szocializáció)
Bevezetés a pszichológiába (Gyak)
2 gyj. 2 1.
BTPS103BA A kommunikáció elmélete és gyakorlata 2 koll. 3 1.
BTNR103BA A kulturális antropológia alapjai 2 koll. 2 1.

II.1.3. További alapozó tárgyak: 15 kredit

A pszichológia biológiai alapjai: 6 kredit

Kód Tantárgy Óra Telj. Kred. Előfeltétel Félév
BTPS111BA Biológiai alapok 1. 2 koll. 2 1.
BTPS112BA Biológiai alapok 2. 2 koll. 2 Biológiai alapok 1. teljesítése vagy párhuzamosan is felvehető 2.
BTPS113BA Biológiai alapok 3. 2 koll. 2 Biológiai alapok 2. teljesítése vagy párhuzamosan is felvehető 3.

Általános és pszichológiai statisztika/módszertan: 9 kredit

Kód Tantárgy Óra Telj. Kred. Előfeltétel Félév
BTPS121BA Számítástechnika 1. 2 gyj. 2 1.
BTPS122BA Számítástechnika 2. 3 gyj. 3 Számítástechnika 1. teljesítése, vagy felvehető abban az esetben, ha a Számítástechnika 1-et korábban két félévben is felvette, de nem teljesítette 2.
BTPS123BA Módszertan 1. (kísérleti tervezés) 2 gyj. 2 Pszichológiai statisztika 1. teljesítése 3.
BTPS124BA Módszertan 2. (kvalitatív módszerek) 2 gyj. 2 Pszichológiai statisztika 1. teljesítése 4.

II.2. SZAKMAI TÖRZSANYAG (összesen 145 kredit)

II.2.1. Általános szakterületi ismeretek: 95 kredit

a) Alaptudományi tanulmányok (összesen 85 kredit)

Általános metodológiai ismeretek: 10 kredit

Kód Tantárgy Óra Telj. Kred. Előfeltétel Félév
BTPS201BA Matematikai alapok 2 koll. 3 1.
BTPS202BA Pszichológiai statisztika 1. (paraméteres eljárások) 2 gyj. 2 Matematikai alapok teljesítése vagy párhuzamosan felvehető abban az esetben, ha egy korábbi félévben már hallgatta, de nem teljesítette 2.
BTPS203BA Pszichológiai statisztika 2. (nemparaméteres eljárások) 2 gyj. 2 Pszichológiai statisztika 1. teljesítése VAGY felvehető abban az esetben is, ha a Pszichológiai statisztika 1-et egy korábbi félévben már hallgatta, de nem teljesítette 3.
BTPS204BA Pszichológiai statisztika 3. (többváltozós statisztika) 2 koll. 3 Pszichológiai statisztika 1. teljesítése 4.

Evolúciós és fejlődéslélektan: 18 kredit

Kód Tantárgy Óra Telj. Kred. Előfeltétel Félév
BTPS211BA Evolúciós pszichológia 2 koll. 3 A pszichológia főbb területei teljesítése 3.
BTPS212BA Fejlődéslélektan 1. 2 koll. 3 - 1.
BTPS213BA Fejlődéslélektan 2. 2 koll. 3 Fejlődéslélektan 1. teljesítése, vagy párhuzamosan felvehető abban az esetben, ha egy korábbi félévben már hallgatta, de nem teljesítette 2.
BTPS214BA Fejlődéslélektan 3. 2 koll. 3 Fejlődéslélektan 2. teljesítése, vagy párhuzamosan felvehető abban az esetben, ha egy korábbi félévben már hallgatta, de nem teljesítette 3.
BTPS215BA Fejlődéslélektan gyakorlat 2 gyj. 3 Fejlődéslélektan 1. teljesítése, vagy párhuzamosan is felvehető 2.
BTPS216BA Fejlődéslélektan műhelymunka 3 gyj. 3 Fejlődéslélektan 3. teljesítése vagy azonos félévben történő felvétele 5.

Kísérleti/általános pszichológia: 18 kredit

Kód Tantárgy Óra Telj. Kred. Előfeltétel Félév
BTPS221BA Kísérleti/általános pszichológia 1. 2 koll. 3 Biológiai alapok 1. teljesítése, vagy párhuzamosan felvehető abban az esetben, ha egy korábbi félévben már hallgatta, de nem teljesítette 2.
BTPS222BA Kísérleti/általános pszichológia 2. 2 koll. 3 Biológiai alapok 1. teljesítése, vagy párhuzamosan felvehető abban az esetben, ha egy korábbi félévben már hallgatta, de nem teljesítette 2.
BTPS223BA Kísérleti/általános pszichológia 3. 2 koll. 3 (Biológiai alapok 1. teljesítése vagy aktuális félévben történő felvétele) ÉS (A pszichológia főbb területei teljesítése vagy aktuális félévben történő felvétele) 3.
BTPS224BA Kísérleti/általános pszichológia 4. 2 koll. 3 Általános pszichológia 2. teljesítése vagy aktuális félévben történő felvétele 4.
BTPS225BA Kísérleti/általános pszichológia gyakorlat 2 gyj. 3 Általános pszichológia 1. teljesítése, vagy párhuzamosan felvehető abban az esetben, ha egy korábbi félévben már hallgatta, de nem teljesítette 2.
BTPS226BA Kísérleti/általános pszichológia műhelymunka 3 gyj. 3 (Általános pszichológia 3. teljesítése vagy aktuális félévben történő felvétele) ÉS (Általános pszichológia 4. teljesítése vagy aktuális félévben történő felvétele) 5.

Személyiséglélektan: 21 kredit

Kód Tantárgy Óra Telj. Kred. Előfeltétel Félév
BTPS231BA Személyiséglélektan 1. 2 koll. 3 - 1.
BTPS232BA Személyiséglélektan 2. 2 koll. 3 Személyiséglélektan 1. teljesítése vagy párhuzamosan is felvehető 2.
BTPS233BA Személyiséglélektan 3. 2 koll. 3 Személyiséglélektan 2. teljesítése vagy párhuzamosan felvehető abban az esetben, ha egy korábbi félévben már hallgatta, de nem teljesítette 3.
BTPS234BA Személyiséglélektan 4. 2 koll. 3 Személyiséglélektan 3. teljesítése vagy párhuzamosan felvehető abban az esetben, ha egy korábbi félévben már hallgatta, de nem teljesítette 4.
BTPS235BA Személyiséglélektan gyakorlat 2 gyj. 3 Személyiséglélektan 2. teljesítése, vagy párhuzamosan felvehető abban az esetben, ha egy korábbi félévben már hallgatta, de nem teljesítette 3.
BTPS236BA Személyiséglélektan diagnosztika 2 gyj. 3 Személyiséglélektan gyakorlat és Személyiséglélektan 3. teljesítése 4.
BTPS237BA Személyiséglélektan műhelymunka 3 gyj. 3 Személyiséglélektan 3. és Személyiséglélektan gyakorlat teljesítése 5.

Szociálpszichológia: 18 kredit

Kód Tantárgy Óra Telj. Kred. Előfeltétel Félév
BTPS241BA Szociálpszichológia 1. 2 koll. 3 A pszichológia főbb területei teljesítése 3.
BTPS242BA Szociálpszichológia 2. 2 koll. 3 Szociálpszichológia 1. teljesítése vagy párhuzamosan felvehető abban az esetben, ha egy korábbi félévben már hallgatta, de nem teljesítette 4.
BTPS243BA Szociálpszichológia 3. 2 koll. 3 Szociálpszichológia 1. teljesítése vagy párhuzamosan felvehető abban az esetben, ha egy korábbi félévben már hallgatta, de nem teljesítette 4.
BTPS244BA Szociálpszichológia 4. 2 koll. 3 (Szociálpszichológia 1. teljesítése) ÉS (Szociálpszichológia 2. teljesítése vagy ezzel párhuzamosan is felvehető) 5.
BTPS245BA Kísérleti szociálpszichológia 2 gyj. 3 Szociálpszichológia 1. teljesítése (Nappali tagozaton csak 5-6. félévben vehető fel!) 6.
BTPS246BA Szociálpszich. műhelymunka 3 gyj. 3 Szociálpszichológia 2. teljesítése, vagy ezzel azonos félévben párhuzamosan is teljesíthető 6.

b) A pszichológia alkalmazása és története (összesen 10 kredit)

Kód Tantárgy Óra Telj. Kred. Előfeltétel Félév
BTPS251BA Bevezetés a ped. pszichológiába 2 koll. 2 A pszichológia főbb területei teljesítése 3.
BTPS252BA Bevezetés a munka- és szervezetpszichológiába 2 koll. 2 A pszichológia főbb területei teljesítése, vagy párhuzamosan felvehető abban az esetben, ha egy korábbi félévben már hallgatta, de nem teljesítette 2.
BTPS253BA Bevezetés a klinikai- és egészségpszichológiába 2 koll. 2 Személyiséglélektan 2. teljesítése, vagy párhuzamosan felvehető abban az esetben, ha egy korábbi félévben már hallgatta, de nem teljesítette 4.
BTPS254BA Pszichológiatörténet 2 koll. 2 Általános pszichológia 2. teljesítése vagy párhuzamosan felvehető abban az esetben, ha egy korábbi félévben már hallgatta, de nem teljesítette 4.
BTPS255BA A pszich. jogi és etikai normái 2 koll. 2 - 5.

2. Differenciált szakmai ismeretek: 50 kredit

Ebből a szakdolgozathoz rendelt kreditpont: 4. A fennmaradó 46 kreditpont szabadon választható az alábbi területekből:

a) Határtudományok (választandó minimum 18 kredit)

Biológiai és kognitív modul

Kód Tantárgy Óra Telj. Kred. Előfeltétel Félév
BTPS301BA Megismerési folyamatok pszichofiziológiája 2 koll. 3 Általános pszichológia gyakorlat teljesítése, vagy párhuzamosan felvehető abban az esetben, ha egy korábbi félévben már hallgatta, de nem teljesítette 5.
BTPS302BA Megváltozott tudati állapotok 2 koll. 3 Általános pszichológia gyakorlat teljesítése 5.
BTPS303BA A táplálkozás pszichológiai vonatkozásai és zavarai 2 koll. 3 Általános pszichológia 3. teljesítése, de csak 5-6. félévben vehető fel! 5.

Társadalmi modul

Kód Tantárgy Óra Telj. Kred. Előfeltétel Félév
BTPS311BA Bevezetés a gazdaságpszichológiába 2 koll. 3 Szociálpszichológia 2. teljesítése, vagy azonos félévben történő párhuzamos felvétele (Csak 5-6. félévben vehető fel!) 6.
BTPS312BA Egészségpromóció 2 gyj. 3 Személyiséglélektan 1.
és
Személyiséglélektan 2.
teljesítése
3.
BTPS313BA Segítő kapcsolatok 2 gyj. 3 (Személyiséglélektan 3. teljesítése) és (Személyiséglélektan gyakorlat teljesítése vagy párhuzamos felvétele) 5.
BTPS314BA Sportpszichológia 2 koll. 3 Személyiséglélektan 1. teljesítése (nappali tagozaton legkorábban a 4. félévben vehető fel) 5.
BTPS315BA Pszicholingvisztika 2 koll. 3 Általános pszichológia 4. teljesítése vagy párhuzamosan felvehető abban az esetben, ha egy korábbi félévben már hallgatta, de nem teljesítette 5.

b) Választható alaptudományi tanulmányok (választandó minimum 12 kredit)

Kód Tantárgy Óra Telj. Kred. Előfeltétel Félév
BTPS321BA Kísérleti/általános pszichológia 5. 2 koll. 3 (Általános pszichológia 2. teljesítése vagy aktuális félévben történő felvétele) VAGY (Általános pszichológia 3. teljesítése vagy aktuális félévben történő felvétele) 5.
BTPS322BA Személyiséglélektan 5. 2 koll. 3 (Személyiséglélektan 4. teljesítése vagy párhuzamos felvétele) és (Személyiséglélektan gyakorlat teljesítése vagy párhuzamos felvétele) 6.
BTPS323BA Szociálpszichológia 5. 2 koll. 3 Szociálpszichológia 1. teljesítése 6.
BTPS324BA Evolúciós pszichológia 2. 2 koll. 3 Evolúciós pszichológia teljesítése 5.
BTPS325BA Fejlődéslélektan 4. 2 gyj. 3 (Fejlődéslélektan 3. teljesítése vagy azonos félévben történő felvétele) ÉS (Fejlődéslélektan gyakorlat teljesítése vagy azonos félévben történő felvétele) 5.
BTPS326BA A neuropszichológia alapjai 2 koll. 3 (Általános pszichológia 4. teljesítése vagy párhuzamos felvétele) és (Általános pszichológia gyakorlat teljesítése vagy párhuzamos felvétele) 6.

c) A pszichológia alkalmazásának főbb területei (választandó minimum 16 kredit)

Klinikai és egészségpszichológia

Kód Tantárgy Óra Telj. Kred. Előfeltétel Félév
BTPS401BA Klinikai és egészséglélektan 1. 2 koll. 2 (Személyiséglélektan 3. teljesítése)
és
(Személyiséglélektan gyakorlat teljesítése vagy párhuzamosan is felvehető)
5.
BTPS402BA Klinikai és egészséglélektan 2. 3 koll. 3 Klinikai- és egészséglélektan 1. teljesítése 6.
BTPS403BA Klinikai diagnosztika 1. 3 gyj. 3 Személyiséglélektan 2. teljesítése 4.
BTPS404BA Klinikai diagnosztika 2. 3 gyj. 3 Klinikai diagnosztika 1. teljesítése 5.
BTPS405BA Klinikai gyermeklélektan 2 koll. 2 Személyiséglélektan 2. teljesítése 3.
BTPS406BA Krízislélektan 2 koll. 2 Személyiséglélektan 2. teljesítése 4.
BTPS407BA Pszichoszomatika 2 koll. 2 Személyiséglélektan 3. teljesítése 4.
BTPS408BA Gyerekpszichoszomatika 2 koll. 2 Személyiséglélektan 3. és Pszichoszomatika teljesítése 5.
BTPS409BA Gyerekdiagnosztika 2 gyj. 2 Fejlődéslélektan 2. és Személyiséglélektan 2. teljesítése 4.

Munka- és szervezetpszichológia

Kód Tantárgy Óra Telj. Kred. Előfeltétel Félév
BTPS411BA Munkapszichológia 1. 2 koll. 3 Bevezetés a munka- és szervezetpszichológiába teljesítése 3.
BTPS412BA Munkapszichológia 2. 2 koll. 3 Munkapszichológia 1. teljesítése 4.
BTPS413BA Munkapszich. labor gyak. 1. 2 gyj. 2 Munkapszichológia 1. teljesítése 4.
BTPS414BA Munkapszich. labor gyak. 2. 2 gyj. 2 Munkapszichológiai laboratóriumi gyakorlat 1. teljesítése 5.
BTPS415BA Fejezetek a szervezetpszichológiából 2 koll. 3 Bevezetés a munka- és szervezetpszichológiába teljesítése 4.

Pedagógiai pszichológia

Kód Tantárgy Óra Telj. Kred. Előfeltétel Félév
BTPS421BA Az iskolai tanítás-tanulás pszichológiája 2 gyj. 3 Bevezetés a pedagógiai pszichológiába teljesítése 4.
BTPS422BA Tanulási zavarok 2 gyj. 2 Bevezetés a pedagógiai pszichológiába teljesítése 5.
BTPS423BA A tehetségfejlesztés pszichológiája 2 gyj. 3 Bevezetés a pedagógiai pszichológiába teljesítése 6.
BTPS424BA Tehetségdiagnosztika 2 gyj. 2 Bevezetés a pedagógiai pszichológiába teljesítése 6.
BTPS425BA Az iskolapszichológia alapkérdései 2 gyj. 3 Bevezetés a pedagógiai pszichológiába teljesítése 4.
BTPS426BA Iskolai mentálhigiéné 2 gyj. 2 Bevezetés a pedagógiai pszichológiába teljesítése 6.
BTPS427BA Gyógypedagógiai pszichológia 2 gyj. 2 Bevezetés a pedagógiai pszichológiába teljesítése 5.

Módszertan

Kód Tantárgy Óra Telj. Kred. Előfeltétel Félév
BTPS431BA Módszertan 3. (kvantitatív módszerek) 2 gyj. 2 Pszichológiai statisztika 1. teljesítése 5.
BTPS432BA Módszertan 4. 2 gyj. 2 Számítástechnika 2. teljesítése 6.